Oferta

Zaj?cia oglnorozwojowe

To zaj?cia rozwijaj?ce dla dzieci od 3 do 6 lat. Wp?ywaj? pozytywnie na rozwj psychomotoryczny. Dziecko uczestnicz?ce w zaj?ciach rozwinie:  percepcj? s?uchow?, wzrokow?, koordynacj? wzrokowo ruchow?, sprawno?? motoryki ma?ej i du?ej. Dodatkowo s? doskona?? okazj? do nawi?zania nowych znajomo?ci, dzi?ki czemu dziecko nabywa umiej?tno?ci spo?ecznych. Wszystkie te cele realizowane s? poprzez doskona?? zabaw?.

Warsztaty

To doskona?a mo?liwo?? nabycia nowych umiej?tno?ci i rozwini?cia swoich zainteresowa?. Oferta warsztatw skierowana jest dla wszystkich, bez wzgl?du na wiek. Centrum Rozwoju ABSOLEM proponuje r?norodn? tematyk? zaj?? warsztatowych. 

Edukacja kynologiczna

Istot? spotka? jest nauka bezpiecznego kontaktu z psem, otwarcie na nowe do?wiadczenia, zrozumienie, ?e psu jako istocie ?ywej nale?y si? szacunek i troska cz?owieka. Wa?nym elementem jest wykorzystanie potencja?u m?odzie?y. Zaj?cia maj? na celu rozwijanie wra?liwo?ci i empatii oraz zdobycie podstawowej wiedzy na temat psa.

Dogoterapia

Dogoterapia to metoda wspomagaj?ca proces rehabilitacji i terapii z udzia?em odpowiednio wyszkolonych psw w celu pomocy osobom niepe?nosprawnym i nieprzystosowanym spo?ecznie. W naszym Centrum proponujemy dogoterapi? dla dzieci z r?nymi zaburzeniami, problemami i deficytami. Istot? jest terapia prowadzona przez specjalist?, pies pe?ni rol? motywuj?c? dziecko do pracy i rozwoju.

Diagnoza psychologiczna

To prba wyja?nienia czynnikw i mechanizmw wp?ywaj?cych na powstawanie zg?aszanych trudno?ci. S?u?y poznaniu mocnych i s?abych stron dziecka, jego mo?liwo?ci poznawczych i funkcjonowania szkolnego. Podczas diagnozy skupiamy si? na relacji z dzieckiem, badamy jego sfer? emocjonalno - spo?eczn?. Na koniec swoje wskazwki weryfikujemy z rodzicem lub opiekunem dziecka by wsplnie odnale?? geneze ewentualnego problemu i ustali? formy pomocy. 

Edukacja seksualna dla m?odzie?y

Nasze dzia?ania to edukacja seksualna oraz poradnictwo dla m?odzie?y w sprawach dojrzewania, antykoncepcji i zdrowia reprodukcyjnego. Organizujemy pogadanki oraz rozmowy na temat antykoncepcji i profilaktyki chorb przenoszonych drog? p?ciow?. Staramy si? mwi? tak?e o wsp?odpowiedzialno?ci i asertywno?ci. W czasie naszych zaj?? i spotka? m?odzie? s?ucha i zadaje wiele pyta?, a my stwarzamy im warunki do rozmowy na tematy, na ktre zwykle nie maj? z kim porozmawia?. Staramy si? zapewni? im to, czego nie dadz? im kolorowe pisma i internet. Podpowiadamy tak?e rodzicom jak rozmawia? i edukowa? w?asne dzieci.

Porada/terapia psychologiczna

Korzystaj?c z wiedzy i do?wiadczenia pomo?emy Pa?stwu w ka?dej trudnej sytuacji, udzielimy porad i wesprzemy w pokonaniu trudno?ci. Zach?camy do skorzystania z porad dotycz?cych problemw rodzinnych, wychowawczych oraz trudno?ci rozwojowych Pa?stwa dzieci.