O nas

Stworzy?y?my Centrum Rozwoju i Edukacji Absolem, aby da? sobie i Pa?stwu miejsce, w ktrym b?dziemy mogli wsplnie rozmawia?, spotyka? si?, uczy?, bawi? i rozwija?. Dlatego te? oferowane Pa?stwu aktywno?ci maj? szeroki zakres tematyczny i przeznaczone s? dla ka?dego.

Szczegln? wag? przyk?adamy do zaj?? oglnorozwojowych, edukacyjnych i relaksacyjnych. Stawiamy sobie za cel otwieranie umys?w, kszta?towanie postaw twrczych i poszerzanie horyzontw.

Nasze propozycje obejmuj? warsztaty, pomoc psychologiczn?, porady i wiele innych. Pragniemy podzieli? si? z Pa?stwem nasz? wiedz? i do?wiadczeniem zawodowym, rodzinnym i ?yciowym.

Staramy si? sprosta? Pa?stwa potrzebom, sugestiom i wyzwaniom czasu, chcemy by? dla Pa?stwa inspiracj? do weselszego, przyjemniejszego i ciep?ego patrzenia na ?wiat.

Aneta Bartkowska